Vi är glada över att du är intresserad av att söka jobb på Hunkemöller International B.V. I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilka personuppgifter vi kommer att bearbeta när du ansöker om ett jobb hos oss via jobs.hunkemoller.se eller på annat sätt, och hur vi skyddar dina personuppgifter. Hunkemöller International B.V. är den registeransvarige enligt gällande lag om dataskydd.


Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av denna sekretesspolicy kan hittas på vår webbplats jobs.hunkemoller.se.

1 Vilka personuppgifter behandlar vi?

1.1 När du ansöker om ett jobb med oss, vi kan behandla följande personuppgifter om dig om du lämnat dessa till oss: ditt namn, kön, födelsedatum, kontaktuppgifter, ditt bankkontonummer, ett administrationsnummer (skatterättslig hemvist), medborgarskap och födelseort, data gällande din utbildning, kurser och praktikplatser, information angående jobbet som söks, information gällande ditt nuvarande jobb liksom dess upphörande, information gällande dina tidigare jobb, liksom deras avslutningar, uppgifter om din videointervju efter att du har blivit utvald för detta, andra uppgifter som är relevanta för fullgörandet av uppgiften, samt uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi kan också hämta personlig information om dig via en sökning på Internet, t.ex. en kontroll av dina LinkedIn-profil.

1.2 Vi kommer att behandla dina personuppgifter endast för följande ändamål: för att bedöma om du är lämplig för ett jobb inom Hunkemöller, reglering av kostnader som kan ha uppkommit under ansökningsförfarandet, att skydda bolagets säkerhet; att utföra en intern revision; inom ramen för tvistlösning, och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

2 Videointervju

2.1 Under urvalsförfarandet, ber vi dig att delta i en videointervju. Inspelning och visning av videointervjun innebär att personuppgifter om dig kommer att behandlas.

2.2 För videointervju, vi har köpt tjänster av en specialiserad tjänsteleverantör; HireVue, Inc., beläget i USA (HireVue). HireVue behandlar främst dina personuppgifter å våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner, för vilket vi har upprättat ett avtal gällande databehandling.

2.3 HireVue kan också behandla några av dina data (i ett sammanställt format) för forsknings- och utvecklingsändamål. För dessa aktiviteter, kommer HireVue också att fungera som registeransvarig, separat från Hunkemöller. I detta avseende är HireVue ensam ansvarig för behandling av dina personliga uppgifter. Villkoren för HireVue gäller din relation med HireVue, och Hunkemöller är inte en del av denna relation. För kontaktuppgifter, villkor och sekretesspolicy, hänvisar vi dig till webbplatsen för HireVue: hirevue.com.

2.4 Vi har som mål att inte behandla några speciella kategorier av personuppgifter om dig. Exempel på särskilda personuppgifter är uppgifter om din hälsa, ras eller religion. Vi ber dig vänligen att inte lämna sådana uppgifter till oss. I relation till videointervjun, tillhandahållandet av sådan information kan vara oundviklig, eftersom din hudfärg syns, och din religion eller fysiska funktionshinder kan följa dig utseende. Vi använder därför endast en videointervju med ditt uttryckliga (se ”På vilka grunder behandlas mina personuppgifter?" nedan).

3 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

3.1 Förutom att auktoriserad personal av Hunkemöller och HireVue , kan följande andra parter också ha tillgång till dina personuppgifter i samband med din ansökan:

- Andra tjänsteleverantörer. Till exempel webbhotellet för vår webbplats eller annan tredje part som erbjuder tjänster som kan integreras i rekryteringen och urvalsförfarandet.

- Sammanslagning eller förvärv. Om Hunkemöller är föremål för en sammanslagning eller ett förvärv, kommer dina personuppgifter att göras tillgängliga för den berörda sammanslagnings- eller förvärvande part, så långt detta är nödvändigt.

- Offentliga myndigheter Om det krävs enligt lag, domstolsbeslut eller andra beslut av en behörig offentlig myndighet, kommer vi att dela dina personuppgifter i linje med sådan skyldighet, så långt detta är nödvändigt.

3.2 Med varje tjänsteleverantör, som agerar som dataprocessor, vi har en överenskommelse.

4 På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi får behandla dina personuppgifter på olika grunder:

- Berättigat intresse. I princip, beror bearbetningen av dina personuppgifter för vår rekrytering och urvalsförfarande, på vårt legitima intresse och/eller på det för andra berörda parter, t.ex. HireVue. Bearbetning på denna grund får endast ske om vårt intresse (eller av någon annan part) inte åsidosätts av din personliga integritet. Om sådant är fallet, måste vi lita på annan grund.

- Ditt medgivande. Under vissa omständigheter kan vi bara behandla dina personuppgifter om du har gett oss ditt fria, specifika och informerade medgivande. Vi använder den här grunden för bearbetningen av dina personuppgifter för videointervjun. Eftersom den här videon kan innehålla särskilda kategorier av dina personuppgifter ber vi om ditt uttryckliga medgivande, vilket kräver att du aktivt visar att du ger ditt medgivande. Om du håller tillbaka eller återkallar ditt medgivande kan vi begära ytterligare information från dig, t.ex. via en live-intervju, att ersätta videointervjun. Du kan när som helst hålla tillbaka eller återkalla ditt medgivande per e-post ([email protected]) utan att detta påverkar bedömningen av din ansökan. I sådana fall kommer vi att radera inspelningar av dina personuppgifter som du samtyckt till utan onödigt dröjsmål.

- Rättslig förpliktelse, vitalt intresse. I undantagsfall kan vi också behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett rättsligt åtagande som vi utsätts för, eller för att skydda vitala intressen av en fysisk person.

5 Hur säkerställer vi dina personuppgifter?

För att skydda dina personuppgifter på ett korrekt sätt, genomför vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi gör detta med hänsyn till senaste teknik, kostnaderna för genomförandet samt arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med urvalsförfarandet, liksom risken för varierande sannolikhet och svårighetsgrad för fysiska personers frihet och rättigheter, såsom du själv.

6 Lämnar dina personuppgifter EES?

Dina personuppgifter som vi behandlar i vår rekrytering och urvalsförfarande, kommer inte att överföras till en jurisdiktion utanför EES.

7 Hur länge kommer dina personuppgifter bevaras?

Om du, tyvärr inte är bland de utvalda, kommer vi att behålla dina personuppgifter i upp till maximalt 4 veckor efter urvalsförfarandet har avslutats såvida du inte är överens om att vi kan förlänga denna period till ett år. Om du blir vald, kommer vi att behålla personuppgifter som är relevanta för din tjänst i upp till två år efter avslutad anställning och/eller arbetsaktiviteter. Trots det ovanstående, kan vi behålla dina personuppgifter under en längre period för att följa minsta föreskrivna lagringstid.

8 Vilka är dina rättigheter?

Du kan begära om och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter (rätt till åtkomst). Om det verkar som om personuppgifter som vi behandlar om dig innehåller fel - t.ex. stavfel i ditt namn - kan du begära att vi korrigerar sådana misstag (rätten till korrigering). under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter av oss. I sådana fall kommer vi att bedöma om vi anser att en sådan bearbetning av oss är berättigad eller inte. Du kan utöva dina rättigheter via kontaktuppgifterna som anges nedan. I princip kommer vi svar inom 4 veckor efter att vi mottagit din förfrågan.

9 Cookies

Om du besöker en av våra webbplatser, t.ex. jobs.hunkemoller.se. Kan vi även behandla personuppgifter om dig via cookies och liknande tekniker. Cookies är små filer som innehåller tecken och siffror som placeras i din enhet, t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta, när du besöker vår(a) webbplats(er). Detta gör att webbplatsens server identifierar din enhet, och kan användas för att erbjuda dig vissa funktioner och att analysera webbplatsen. Vänligen se vår Policy gällande Cookies för ytterligare information.  

10 Kontakt

Om du vill kontakta oss om bearbetningen av dina personuppgifter för vårt urvalsförfarande, kan du nå oss per e-post via: [email protected].

Alla som tror att hans/hennes personuppgifter behandlas i strid med gällande lag, kan inlämna ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Ställ in jobb-påminnelser